ការបណ្តុះបណ្តាលការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករថ្មី (ToT)

ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកជំរុញគុណភាព គឺជាធាតុទី១ និងសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំបុគ្គលិកថ្មីសម្រាប់តួនាទីថ្មីរបស់ពួកគេ និងធ្វើឲ្យពួកគេអាចបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងរលូននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ។

ដោយ ការ ជំរុញ ឲ្យ កម្ម ករ ប្រកប ដោយ វិជ្ជា ជីវៈ រោង ចក្រ ក៏ កំពុង ជួយ កសាង បុគ្គលិក ដែល មាន ផល ប្រយោជន៍ និង ប្តេជ្ញា ចិត្ត កាន់ តែ ច្រើន ក្នុង រយៈ ពេល វែង ជាមួយ នឹង ក្រុម ដែល រួម បញ្ចូល កាន់ តែ ច្រើន កាត់ បន្ថយ អត្រា ការ ប្រាក់ ចំណូល របស់ កម្ម ករ និង ជម្លោះ កន្លែង ធ្វើ ការ តិច ជាង មុន ។ វគ្គ នេះ នឹង បំពាក់បំប៉ន អ្នក ចូល រួម នូវ ចំណេះ ដឹង និង ជំនាញ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ វិធី សាស្ត្រ ហ្វឹក ហាត់ ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ជំនាញ សម ស្រប សម្រាប់ កម្ម វិធី ហ្វឹក ហាត់ ជំរុញ កម្ម ករ របស់ ពួក គេ ។

គោលដៅ អ្នក ចូល រួម គឺ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ធនធាន មនុស្ស /បុគ្គលិក មន្ត្រី អនុលោម តាម អ្នក គ្រប់ គ្រង ផលិត កម្ម ។

Duration: 2 days

ថ្លៃ 1500 VDN/pax

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
ខែ កុម្ភៈ 16, 2017 - Feb 17, 2017
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វៀតណាមហ្វឹកហាត់

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

Mental Wellbeing Training – in Aqaba QIZ

វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។