វេទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ី ល្អប្រសើរលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៧

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ថ្ងៃដំបូង នៃ កម្មវិធី នេះ គឺ សម្រាប់ តែ ដៃ គូ អ្នក ទិញ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ អ្នក ចូល រួម នឹង ពិភាក្សា អំពី បញ្ហា បច្ចុប្បន្ន ដែល ប៉ះពាល់ ដល់ វិស័យ ដូច ជា ការ ក្ស័យ ធន់ កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ និង ការ ប្រើប្រាស់ កម្មករ កិច្ចសន្យា។ លើស ពី នេះ ទៀត ដៃ គូ នឹង មាន ឱកាស ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត BetterWork ឥណ្ឌូនេស៊ី ( រដ្ឋាភិបាល សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម និង APINDO ) ព្រម ទាំង រៀន ពី ដៃ គូ ផ្សេង ទៀត អំពី ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ ចូល រួម ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក៏ នឹង ចូល រួម ក្នុង ការ ពិភាក្សា អំពី ការ បង្ការ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ជា ការ តាមដាន ការ ថត ឯកសារ ស្តី ពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នៅ តំបន់ សម្បទាន ឧស្សាហកម្ម (KBN) Cakung – Angka Jadi Suara។

ថ្ងៃ ទី ពីរ នៃ វេទិកា នេះ ត្រូវ បាន ពលី ទៅ កាន់ ទស្សនិកជន ទាំង ដៃ គូ និង អ្នក ចូល រួម ។ វា ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ចូល រួម នូវ ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព លើ សេវា ចម្បង របស់ យើង ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន សំខាន់ ៗ អំពី ភាព ខុស គ្នា នៃ សេវា កម្ម របាយការណ៍ សាធារណៈ និង កម្ម វិធី ហ្វឹក ហាត់ របស់ យើង ។ ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព របស់ អង្គ ការ នឹង ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ចូល រួម នូវ គំនិត មួយ អំពី ផែនការ ពង្រីក របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ យើង ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ ។ [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_empty_space] [vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="resources" orderby="rand" animation="bottom-to-top"] [/vc_column] [/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 7, 2017 - Sep 8, 2017
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាធុរកិច្ច BrandsGeneralGlobal interestIndonesia

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

Brands, Business Forum, General, Global interest, Indonesia

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

Brands, Business Forum, General, Global interest, Indonesia

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

Brands, Business Forum, General, Global interest, Indonesia

វៀតណាម – E-learning Risk Management

Brands, Business Forum, General, Global interest, Indonesia

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។