ស.រ.អា. ស្តីពី ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ស្តីពី ការងារ យុទ្ធសាស្ត្រ នៅ ឥណ្ឌូនេស៊ី តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]This event will focus on potential strategies for enhanced workplace compliance in Indonesia, including through interaction with private compliance initiatives and social partners. It will bring resource people from the Indonesian government, selected national inspectorates, private enterprises, and the ILO to share ideas and experiences on innovations for better workplace compliance.

Times: Tuesday: 8:30-17:00, Wednesday: 09:00-17:00, Thursday: 09:00-12:00[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”indonesia” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Apr 4, 2017 - Apr 6, 2017
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
BrandsGeneralGlobal ចាប់ អារម្មណ៍ ឥណ្ឌូនេស៊ី

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។