ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ

វគ្គ ការងារ ដែល មាន ប្រជាប្រិយ ភាព បំផុត ការ ហ្វឹកហ្វឺន SST ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ជា ពិសេស សម្រាប់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ផលិត កម្ម និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ដែល ត្រួត ពិនិត្យ ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ លើ កម្ម ករ ។

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន និង មានភាព ពេញចិត្តនូវឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីកែប្រែកន្លែងធ្វើការតាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការត្រួតពិនិត្យនិងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មករ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកចូលរួមនឹងកាន់តែមានចំណេះដឹងនិងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការបំពេញជំនាញត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដូចជាការជំរុញដល់បុគ្គលិក រក្សាវិន័យ ការបំពេញភារកិច្ច និងការផ្តល់មតិស្ថាបនា។

គោលដៅ អ្នកចូលរួមជាអ្នកដឹកនាំ Line, Supervisors, អ្នកចាត់ការផលិតកម្ម, សមាជិក PICC (តំណាងកម្មករ)

Duration: 3 days

Download our 2018 "ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ" វគ្គ Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="វៀតណាម" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 21, 2018 - Nov 23, 2018
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។