ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ

ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៣ថ្ងៃ ផ្តល់នូវចំណេះដឹង និងជំនាញលើការត្រួតពិនិត្យ និងរបៀបគ្រប់គ្រង និងគាំទ្របុគ្គលិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អ្នក ចូល រួម ត្រូវ បាន បង្ហាត់ បង្រៀន ដើម្បី ជៀស វាង រចនាប័ទ ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ អកម្ម ឬ អំណាច និង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ មាន តុល្យ ភាព ត្រឹម ត្រូវ រវាង ផល ប្រយោជន៍ របស់ ក្រុម ហ៊ុន និង ផល ប្រយោជន៍ របស់ បុគ្គលិក ។

គោលដៅ:តំណាងរោងចក្រ

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 10, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។