ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 14, 2019 - Nov 16, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលឥណ្ឌូនេស៊ី

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

ការបណ្តុះបណ្តាលឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាលឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាលឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាលឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។