ការបណ្តុះបណ្តាលការអនុលោមតាមសង្គម

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ការណែនាំ

ការ អនុលោម តាម សង្គម គឺ ជា ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ប្រតិបត្តិ ការ របស់ រោង ចក្រ និង ចាំបាច់ ត្រូវ ត ភ្ជាប់ យ៉ាង ល្អ ទៅ នឹង ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ។ រោងចក្រ មួយ ចំនួន ប្រឈម នឹង ការ លំបាក ជាមួយ នឹង តម្រូវការ ផ្សេង គ្នា
ពី អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង គ្នា លើ បញ្ហា អនុលោម តាម សង្គម ហើយ នេះ អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ វិធី ដែល រោង ចក្រ ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត អំពី របៀប ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ក្នុង របៀប និរន្តរ៍ ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនឹង
បំពាក់ជូនអ្នកចូលរួមនូវវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នាដើម្បីធានាការអនុលោមតាមការងារដោយណែនាំអំពីធាតុអនុលោមសង្គមរបស់ ISO26000, SA8000, Brands Code of Conduct, and the eight cluss of Better Factories Cambodia's Compliance Assessment Tools (CAT) – ដោយផ្អែកលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាស្នូលរបស់ ILO.ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកនូវគំរោងវគ្គសិក្សាមួយ

សម្រាប់ ព័ត៌មាន និង ការ ចុះ ឈ្មោះ បន្ថែម សូម ទាក់ទង ៖
លោកស្រី Min Pheaktra ជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល
អ៊ីម៉ែល: min@ilo.org

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
May 30, 2019 - May 31, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
BrandsCambodiaការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រ

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។