សិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្ការការបៀតបៀនផ្លូវភេទ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]By the end of this training participants will:

• ស្វែងយល់ពីទម្រង់នៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទ • យល់ដឹងពីមូលហេតុដែលការរួមភេទមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់នៅទូទាំងពិភពលោក • យល់ដឹងពីរបៀបដែលការបៀតបៀនផ្លូវភេទប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិក • យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃគោលនយោបាយនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការបង្ការ • យល់ដឹងអំពីនីតិវិធីអនុវត្ត។

គោលដៅ:គ្រប់គ្រងកំពូល

Duration: One day[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
ខែ ឧសភា 9, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។