សិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្ការការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាមួយអង្គភាពសន្តិសុខសង្គមជាតិ (MAST, OFATMA & Femme Intersyndical)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]The workshop aims at explaining what sexual harassment is and providing tools and good practices on how to effectively handle sexual harassment in the workplace and how to identify and address an unwelcome conduct.

This event will also an opportunity for marketing and selling Better Work Sexual Harassment Prevention Awareness in the workplace Kit, which includes Promotional materials, model policy, and training.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”haiti” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 19, 2018
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាល HaitiHaiti

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ហៃទី, ហ្វឹកហាត់ Haiti

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ហៃទី, ហ្វឹកហាត់ Haiti

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ហៃទី, ហ្វឹកហាត់ Haiti

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ហៃទី, ហ្វឹកហាត់ Haiti

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ហៃទី, ហ្វឹកហាត់ Haiti

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។