វេទិកាធុរកិច្ចទីក្រុងសេអ៊ូល

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 17, 2016 - Nov 18, 2016
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាអាជីវកម្ម Brands

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Risk Management

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។