ការរៀប ចំ កន្លែង ធ្វើ ការ ដោយ សុវត្ថិភាព/Good House Keeping Training

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Introduction

កន្លែង ធ្វើ ការ ដែល មាន សុវត្ថិភាព បង្កើត បុគ្គលិក ដែល មាន សុខភាព ល្អ និង មាន ផល ប្រយោជន៍ ។ ការបណ្តុះបណ្តាលណែនាំនូវការអនុវត្តការចំណាយសាមញ្ញនិងទាបដែលអ្នកចូលរួមអាចអនុវត្តនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគេដើម្បីធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារល្អនិងបរិយាកាសការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាព។

ចុច ទីនេះ ដើម្បី ទាញ យក គំនូស តាង វគ្គ

សម្រាប់ ព័ត៌មាន និង ការ ចុះ ឈ្មោះ បន្ថែម សូម ទាក់ទង ៖
លោកស្រី Min Pheaktra ជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល
អ៊ីម៉ែល: min@ilo.org

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 11, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។