វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងបរិបទ COVID-19

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងបរិបទ COVID-19

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jul 4, 2022
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ទស្សនិកជនខេត្តបាត់ដំបង ហ្វឹកហាត់រោងចក្រ ម៉ាកយីហោ General

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ទស្សនិកជន, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, General

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

ទស្សនិកជន, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, General

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

ទស្សនិកជន, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, General

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ទស្សនិកជន, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, General

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

ទស្សនិកជន, ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, General

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។