ការបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
ខែ កុម្ភៈ 27, 2017 - Feb 28, 2017
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។