ការការពារមាតា – សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម

សិក្ខាសាលា ឧស្សាហកម្ម នេះ ផ្តល់ នូវ ការ ណែនាំ និង ឧបករណ៍ នានា ដើម្បី ពង្រឹង និង ពង្រីក ការ ការពារ មាតា ដល់ ស្ត្រី ទាំងអស់ ក្នុង វិស័យ RMG ។

ប្រធានបទៈ

  • ការ ឈប់ សម្រាក កូន និង ការ ឈប់ សម្រាក ដែល ទាក់ ទង គ្នា
  • សាច់ប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្រ្ត
  • ការការពារសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
  • ការ ការពារ ការងារ និង ការ មិន រើសអើង
  • ការ រៀប ចំ ការ បំបៅ ដោះ កូន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ
  • ហួស ពី ការ រួមភេទ និង ត្រឡប់ ទៅ ធ្វើការ វិញ
  • ការ ដោះ ស្រាយ នឹង ការ ថែទាំ កុមារ

គោលដៅ:មន្ត្រីសុខុមាលភាព, HR និង មន្ត្រីអនុលោម

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 9, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

Better Work Jordan: Training of Trainers (ToT) for Human Resources and Compliance Officers with Training Experience in the Garment Sector in Jordan on Enhancing Disability Inclusion

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។