ការការពារមាតា – សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម

[vc_row][vc_column][vc_column_text]The industry seminar provides guidance and tools to strengthen and extend maternity protection to all women in RMG sector.

ប្រធានបទៈ

• ការចាកចេញរបស់កូន និងប្រភេទដែលទាក់ទងនឹងការចាកចេញ

• សាច់ប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្រ្ត

• ការការពារសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ

• ការការពារការងារ និងការមិនរើសអើង

• ការ រៀប ចំ ការ បំបៅ ដោះ កូន នៅ កន្លែង ធ្វើការ

• លើសពីភាពមានគូថ និងត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ

• ក្អកជាមួយការថែទាំកូន

Target: Welfare Officer, HR and Compliance Officer[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 31, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

Mental Wellbeing Training – in Aqaba QIZ

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។