ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

សិក្ខាសាលា ឧស្សាហកម្ម នេះ មាន គោល បំណង ជួយ អ្នក ចូល រួម ឲ្យ យល់ ដឹង ពី ចំណាត់ ថ្នាក់ គ្រោះ ថ្នាក់ Matrix, Risk Map, Root Cause Analysis, Hazard Hunting, Tiger in the Zoo, Bow Tie, A3 Report.

គោលដៅ:គ្រប់គ្រងកំពូលនិងមធ្យម

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 25, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

Better Work Jordan: Training of Trainers (ToT) for Human Resources and Compliance Officers with Training Experience in the Garment Sector in Jordan on Enhancing Disability Inclusion

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។