សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម៖ ការផ្ទេរឧបករណ៍សម្រាប់និរន្តរភាព

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Add the description of your event here![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 22, 2018 - Nov 23, 2018
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។