សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្មស្តីពីការការពារមាតា

[vc_row][vc_column][vc_column_text]This seminar provides guidance and tools to strengthen and extend maternity protection to all women in RMG sector.

ប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖

ការ ឈប់ សម្រាក កូន និង ប្រភេទ នៃ ការ ចាកចេញ ដែល ទាក់ទង គ្នា សាច់ប្រាក់និងអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្រ្ត; ការការពារសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ; ការ ការពារ ការងារ និង ការ មិន រើសអើង; ការ រៀប ចំ ការ បំបៅ ដោះ កូន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ក្រៅ ពី ការ សម្រាល កូន និង ត្រឡប់ ទៅ ធ្វើ ការ វិញ ៖ ការ ដោះ ស្រាយ នឹង ការ ថែទាំ កុមារ

គោលដៅ:មន្ត្រីសុខុមាលភាព, HR និងមន្ត្រីអនុលោម

Duration: One day[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
១១ ឧសភា ២០១៧
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ខេត្តបាត់ដំបង, ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង, រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។