សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម

គោល បំណង នៃ សិក្ខាសាលា គឺ ដើម្បី ជួយ ដល់ អ្នក ចូល រួម ឲ្យ យល់ ថា៖

ការងារកាន់តែប្រសើរ
៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន
ម៉ូដែលសេវាកម្ម
ទំនួល ខុស ត្រូវ លើ ការ អនុវត្ត Sourcing
គោលដៅ:គ្រប់គ្រងកំពូល

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Dec 4, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។