ឥណ្ឌូណេស៊ី – អ្នកជំនាញផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនិម្មិត OSH

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jul 26, 2021 - Aug 10, 2021
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
រោងចក្រ ទស្សនិកជន

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។