ឥណ្ឌូណេស៊ី – និម្មិត TNG – ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកឯកទេស OSH ទូទៅ

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 18, 2023 - Oct 21, 2023
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 9:30 am
ប្រភេទ៖
បណ្តា ប្រទេសអ្នក ស្តាប់ រោងចក្រ ទូទៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វឹកហាត់ ហ្វឹកហាត់

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, រោងចក្រ, General, Indonesia, Indonesia Training, Training

ហ្ស៊កដានី – ការបណ្តុះបណ្តាលសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្ត

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, រោងចក្រ, General, Indonesia, Indonesia Training, Training

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, រោងចក្រ, General, Indonesia, Indonesia Training, Training

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, រោងចក្រ, General, Indonesia, Indonesia Training, Training

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, រោងចក្រ, General, Indonesia, Indonesia Training, Training

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។