ឥណ្ឌូណេស៊ី – និម្មិត IS Review OSH Survey Results on OSH Protocol during COVID-19 for Greater Jakarta

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jul 29, 2020
ម៉ោង 9:30 am - ម៉ោង 12:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្រ ទស្សនិកជន

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។