ឥណ្ឌូណេស៊ី – បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ Boiler Officer កំរិត ២ (Central Java និង DIY)

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 6, 2022 - Jun 10, 2022
ម៉ោង 8:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ទស្សនិកជនរោងចក្រហ្វឹកហ្វឺន ឥណ្ឌូ នេ ស៊ី

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ទស្សនិកជន, រោងចក្រ, ឥណ្ឌូណេស៊ីហ្វឹកហាត់, ហ្វឹកហាត់

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

ទស្សនិកជន, រោងចក្រ, ឥណ្ឌូណេស៊ីហ្វឹកហាត់, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

ទស្សនិកជន, រោងចក្រ, ឥណ្ឌូណេស៊ីហ្វឹកហាត់, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ទស្សនិកជន, រោងចក្រ, ឥណ្ឌូណេស៊ីហ្វឹកហាត់, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

ទស្សនិកជន, រោងចក្រ, ឥណ្ឌូណេស៊ីហ្វឹកហាត់, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។