វេទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ី

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 6, 2016 - Sep 7, 2016
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាធុរកិច្ច Brandsប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ឥណ្ឌូនេស៊ី

Mental Wellbeing Training – in Aqaba QIZ

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ឥណ្ឌូនេស៊ី

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ឥណ្ឌូនេស៊ី

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។