សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្មស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់និងការត្រួតពិនិត្យ

គោល បំណង នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ហានិភ័យ គឺ ដើម្បី កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ បញ្ហា ដែល មាន សក្តានុពល មុន ពេល វា កើត ឡើង ដើម្បី ឲ្យ វា អាច ជៀស វាង បាន ។ ម៉ូឌុល នេះ នឹង ជួយ អ្នក ឲ្យ យល់ ពី គោលការណ៍ មូលដ្ឋាន នៃ ការ គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ និង អាច ឲ្យ អ្នក ចាប់ផ្ដើម គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ សុខភាព និង សុវត្ថិភាព នៅ ក្នុង រោងចក្រ របស់ អ្នក ។
ការ យល់ ដឹង អំពី ការ គ្រប់ គ្រង ហានិភ័យ គឺ ជា គន្លឹះ ក្នុង ការ រចនា និង អនុវត្ត ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង OHS ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង មិន ចាំបាច់ មាន ភាព ស្មុគស្មាញ ឡើយ ។ នេះ ជា មូល ហេតុ ដែល ការ គ្រប់ គ្រង ហានិភ័យ គឺ ជា បច្ចេកទេស គ្រប់ គ្រង ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព បែប នេះ ។ ម៉ូឌុល នេះ រួម មាន ពុម្ព និង សកម្មភាព មួយ ចំនួន ដែល អ្នក អាច អនុវត្ត នៅ ក្នុង រោងចក្រ របស់ អ្នក ភ្លាមៗ

 

អ្នក ចូល រួម នឹង រៀន អំពី ៖

  • បង្កើតបរិយាកាសរៀនសូត្រ ក្នុងគោលបំណង
  • ជៀសវាងការនិយាយវែងឆ្ងាយ លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួមចូលរួមជាញឹកញឹកញយ
  • ជួយ អ្នក ចូល រួម បើក គំនិត របស់ ពួក គេ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី អ្វី ដែល ពួក គេ កំពុង ធ្វើ និង ប្រៀប ធៀប ឥរិយាបថ ពី មុន របស់ ពួក គេ ជាមួយ នឹង អ្វី ដែល ពួក គេ បាន រៀន នៅ ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។
  • លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេរៀនពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះនៅកន្លែងធ្វើការនិងក្នុងជីវិត។ លំហាត់ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ កម្មវិធី ហើយ វា សំខាន់ ក្នុង ការ ផ្តល់ ពេល វេលា ដល់ អ្នក ចូល រួម ដើម្បី ធ្វើ លំហាត់ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ ។ ជួយអ្នកចូលរួមក្នុងការធ្វើលំហាត់នៅពេលចាំបាច់
  • លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក ចូល រួម ឲ្យ ចូល រួម និង ចែក រំលែក ការ សរសើរ ដល់ អ្នក ចូល រួម រាល់ ការ រួម ចំណែក ដែល ពួក គេ ធ្វើ ដោះ ស្រាយ មតិ មិន ត្រឹម ត្រូវ ដោយ ចំអក ដើម្បី កុំ ឲ្យ អ្នក ចូល រួម ស្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង ការ ផ្តល់ មតិ យោបល់ របស់ ពួក គេ ។
កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Nov 21, 2018
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាល ហ្វឹកហាត់ រោងចក្រហៃទី

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, ហ្វឹកហាត់ហៃទី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

រោងចក្រ, ហ្វឹកហាត់ហៃទី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

រោងចក្រ, ហ្វឹកហាត់ហៃទី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

រោងចក្រ, ហ្វឹកហាត់ហៃទី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។