វេទិកាធុរកិច្ច ហៃទី

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Add the description of your event here[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 20, 2016 - Sep 21, 2016
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាធុរកិច្ច Brandsប្រទេសហៃទី

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ប្រទេសហៃទី

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ប្រទេសហៃទី

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ប្រទេសហៃទី

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច, ប្រទេសហៃទី

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។