ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យទូទៅនៅហ្សាការតា

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Add the description of your event here![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”resources” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 17, 2018 - Oct 31, 2018
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
បណ្តា ប្រទេស ទស្សនិកជនទូទៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វឹកហាត់ ហ្វឹកហាត់

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, ទូទៅ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វឹកហាត់, ឥណ្ឌូណេស៊ី, ហ្វឹកហាត់

ហ្ស៊កដានី – ការបណ្តុះបណ្តាលសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្ត

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, ទូទៅ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វឹកហាត់, ឥណ្ឌូណេស៊ី, ហ្វឹកហាត់

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, ទូទៅ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វឹកហាត់, ឥណ្ឌូណេស៊ី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, ទូទៅ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វឹកហាត់, ឥណ្ឌូណេស៊ី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ទស្សនិកជន, ប្រទេស, ទូទៅ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វឹកហាត់, ឥណ្ឌូណេស៊ី, ហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។