សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរោងចក្រ

[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] សិក្ខា សាលា ផ្សព្វ ផ្សាយ រោង ចក្រ ដំបូង ដែល ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ទី ក្រុង ឈីតាហ្គុង ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ រោង ចក្រ ឲ្យ ចូល រួម ជាមួយ យើង ។ [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_empty_space] [vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="resources" orderby="rand" animation="bottom-to-top"] [/vc_column] [/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Mar 4, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 15:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្របង់ក្លាដេស

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។