គម្រោងភស្តុតាង – ការបណ្តុះបណ្តាល

គោល បំណង នៃ គម្រោង នេះ គឺ ដើម្បី បង្កើន ការ យល់ ដឹង ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ អំពី ផែនការ គ្រួសារ ការ លាង ដៃ ការ ចិញ្ចឹម បីបាច់ សុខ ភាព គ្រួសារ និង វដ្ត រដូវ ស្ត្រី ។

គោលដៅ:តំណាងគណៈកម្មាធិការចូលរួម, តំណាងគណៈកម្មការសុវត្ថិភាព, សុខុមាលភាពនិងមន្ត្រីប្រតិបត្តិ.

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 23, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 13:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។