ការដឹកនាំវិបត្តិ

ការដឹកនាំវិបត្តិ

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
May 18, 2022 - May 19, 2022
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាល រោងចក្រ បណ្តុះ បណ្តាលម៉ាក បង់ក្លាដែស

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, Training

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, Training

វៀតណាម – E-learning Impacts of Purchasing Practices on Factory Working Conditions in the Garment Industry

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, Training

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, Training

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង, Brands, Factories, Training

វៀតណាម – ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិម្មិតសម្រាប់ FA

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។