ការបណ្តុះបណ្តាលការទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍

ការណែនាំ

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ បំពាក់បំប៉នដល់អ្នកចូលរួមនូវចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងការរចនា និងគ្រប់គ្រងគំរោងការបង់រំលោះ និងលើកទឹកចិត្តរោងចក្រ តាមបែបយុត្តិធម៌ ស្មើភាព និងខ្ជាប់ខ្ជួន ស្របតាមច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជា។ ចុច ទីនេះ ដើម្បី ទាញ យក គំនូស តាង វគ្គ

សម្រាប់ ព័ត៌មាន និង ការ ចុះ ឈ្មោះ បន្ថែម សូម ទាក់ទង ៖
លោកស្រី Min Pheaktra ជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល
អ៊ីម៉ែល: min@ilo.org

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 3, 2019 - Oct 4, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាល BrandsCambodia

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។