ការបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដារការងារស្នូលនៅហ្សាការតា

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 24, 2018 - Oct 25, 2018
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលទូទៅឥណ្ឌូនេស៊ី

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។