ការបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងគីមី

ដើម្បីចុះឈ្មោះហ្វឹកហាត់ សូមមេត្តាមេត្តាជួយទំនាក់ទំនងទៅលោកស្រី Min Pheaktra តាមរយៈទូរស័ព្ទ (078 88 99 64 ឬ 096 888 99 65) ឬ email:Â min@ilo.org។

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Apr 8, 2022
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។