បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីគីមីវិទ្យា (Petugas K3 Kimia)

បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីគីមីវិទ្យា (Petugas K3 Kimia)

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
ខែ កុម្ភៈ 25, 2019 - Mar 2, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាល

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។