កម្ពុជា – ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ

ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ: 22/05/2020

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះទទេហើយផ្ញើវាមកខ្ញុំវិញនៅ min@ilo.org ឬបញ្ជាក់តាមលេខទូរស័ព្ទ (078 88 99 64) បានទេនៅពេលក្រោយម៉ោងកំណត់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
២៦ ឧសភា ២០២០
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
រោងចក្របណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។