កម្ពុជា – ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ (ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកនិម្មិត)

ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ: 20/10/2020

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ ក៏មិនលើសពីការកំណត់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

បន្ទាប់ ពី ចុះ ឈ្មោះ អ្នក នឹង ទទួល បាន អ៊ីមែល បញ្ជាក់ ដែល មាន ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី របៀប ចូល រួម ការ ហ្វឹកហ្វឺន ។ អ្នកគួរតែសាកសួរណាមួយ សូមមេត្តាមេត្តាជួយទំនាក់ទំនងទៅលោកស្រី Min Pheaktra តាមរយៈទូរស័ព្ទ (078 88 99 64 ឬ 096 888 99 65) ឬអ៊ីម៉ែល៖ min@ilo.org។

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 21, 2020 - Oct 23, 2020
ម៉ោង 7:30 am - ម៉ោង 16:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្របណ្តុះបណ្តាលនៅកម្ពុជា

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។