វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 19, 2016
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាធុរកិច្ច BrandsCambodia

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

Brands, Business Forum, Cambodia

Mental Wellbeing Training – in Aqaba QIZ

Brands, Business Forum, Cambodia

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

Brands, Business Forum, Cambodia

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។