វេទិកាអាជីវកម្ម Jordan ការងារកាន់តែប្រសើរ

សូម ចូល រួម ជាមួយ យើង សម្រាប់ វេទិកា អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ការងារ ល្អ ប្រសើរ លើក ទី 11 នៅ អាមម៉ាន ដែល អ្នក ទិញ អន្តរ ជាតិ និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ ចូល រួម និង ពិភាក្សា អំពី វិធី ដើម្បី បង្កើន ភាព ប្រកួត ប្រជែង ការ បង្កើត ការងារ កសាង សមត្ថ ភាព និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជីវភាព របស់ កម្ម ករ សម្លៀកបំពាក់ ។
ក្នុង វេទិកា នេះ ការ ពិភាក្សា នេះ នឹង ផ្តោត សំខាន់ លើ ភាព ជា ដៃគូ និង កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ហើយ នឹង ផ្តល់ ឱកាស ដល់ អ្នក ចូលរួម ទាំងអស់ ដើម្បី រៀន បន្ថែម អំពី ស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ច បច្ចុប្បន្ន របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ តម្រូវ ការ ក្នុង ការ ដោះស្រាយ បញ្ហា កម្មករ ឲ្យ បាន ល្អ ក្នុង ចំណោម និយោជក និង អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ព្រម ទាំង វិធី ទ្រទ្រង់ ការ អនុលោម តាម វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយករបៀបវារៈ។

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 18, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាអាជីវកម្ម Brands

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Risk Management

Brands, វេទិកាធុរកិច្ច

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។