ហៃទី ការងារ ល្អ ប្រសើរ – វេទិកា អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ លើក ទី ៧

[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] វេទិកា អ្នក កាន់ កាប់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ទី ៧ របស់ ប្រទេស ហៃទី នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ១៩ – ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សន្និបាត Karibe ក្នុង ក្រុង Port-au-Prince ប្រទេស ហៃទី។ វា គឺ ជា ព្រឹត្តិ ការណ៍ មួយ ឆ្នាំ ដែល បង្រួប បង្រួម អ្នក ទិញ អន្តរ ជាតិ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង ស្រុក អង្គ ការ កម្ម ករ មន្ត្រី រដ្ឋាភិបាល និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី ទិដ្ឋភាព ផ្សេង ៗ និង ការ រីក ចម្រើន នៃ កម្ម វិធី ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ និង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ហៃទី ។ វេទិកា ប្រចាំ ឆ្នាំ នេះ ក៏ ជា ឱកាស មួយ សម្រាប់ ការ បណ្តាញ និង ដើម្បី លើក កម្ពស់ ឧស្សាហកម្ម វាយនភណ្ឌ ហៃទី ដល់ ដៃ គូ អន្តរ ជាតិ ផង ដែរ ។

ការងារកាន់តែល្អប្រសើរសូមអញ្ជើញអ្នកឲ្យរក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីសំបុត្ររបស់ Better Work Haiti និងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ,
សូមសរសេរទៅ: haiti@betterwork.org.

សូម អាន បន្ថែម អំពី វេទិកា អ្នក កាន់ កាប់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ទី 6 របស់ ប្រទេស ហៃទី ។[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_empty_space] [vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="haiti-resources, haiti" orderby="rand" animation="bottom-to-top"] [/vc_column] [/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 20, 2017 - Sep 21, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 16:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
វេទិកាធុរកិច្ចហៃទី

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

វេទិកាធុរកិច្ច ហៃទី

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

វេទិកាធុរកិច្ច ហៃទី

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

វេទិកាធុរកិច្ច ហៃទី

វៀតណាម – E-learning Risk Management

វេទិកាធុរកិច្ច ហៃទី

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។