វេទិកាអាជីវកម្មខេត្តបាត់ដំបង ល្អប្រសើរជាងមុន

វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ល្អប្រសើរជាងមុន ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Oct 2, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
វេទិកាធុរកិច្ច

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។