រោងចក្រ និងផលិតផលដែលចូលរួមនៅខេត្តបាត់ដំបង

សហគ្រាស ខាង ក្រោម នេះ បាន ចុះ បញ្ជី សម្រាប់ ការ វាយ តម្លៃ និង សេវា ផ្តល់ យោបល់ ជាមួយ នឹង បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។ 

រោងចក្រ និងផលិតផលដែលចូលរួមនៅខេត្តបាត់ដំបង

 1. 4A Yarn Dyeing Ltd
 2. A-One Polar Ltd.
 3. K.M. Knit Wear Ltd.
 4. M Design Ltd
 5. ABA Fashions Ltd
 6. ABM Fashions Ltd.
 7. Aboni Fashions Ltd.
 8. Aboni Knitwear Limited
 9. ACS Textiles (ខេត្តបាត់ដំបង) Ltd.
 10. Active Composite Mills Ltd.
 11. វីឡា ខូអិលធីឌី ខូ
 12. Agami Accessories Limited
 13. Agami Fashions Limited
 14. Agami Washing Ltd.
 15. AKH Eco Apparels Ltd.
 16. AKH FASHIONS
 17. AKH Knitting & Dyeing Ltd.
 18. AKH អាវអិលធីឌី.
 19. អាល់-អ៊ីស្លាម Textiles Limited
 20. អាល់-មូស្លីម សំលៀកបំពាក់ Accessories Ltd.
 21. Al-Muslim Washing Ltd.
 22. Alamode Apparels Ltd.
 23. Alif Embroidery Village Ltd.
 24. Alim Knit (BD) Ltd.
 25. អាល់ហ្វា សម្លៀកបំពាក់ អិលធីឌី
 26. Aman Fashions & Designs Ltd
 27. Aman Graphics & Designs Ltd.
 28. Aman Knittings Ltd.
 29. AMAN SWEATERS LIMITED
 30. Aman Tex Limited
 31. Amigo Bangladesh Ltd.
 32. អាវអែម ខូអិលធីឌី
 33. Amtranet លីមីតធីត
 34. Ananta Casual Wear Ltd.
 35. Ananta Denim Technology Ltd.
 36. Ananta Garments Ltd.
 37. Ananta Jeanswear Ltd.
 38. Ananta Sportswear Ltd.
 39. Anupam Hosiery Industries (Pvt.) Ltd.
 40. Anzir Apparels Ltd. Unit-02
 41. Apex Lingerie Ltd.
 42. Apex Spinning & Knitting Mills Limited
 43. Apex Textile Printing Mills Limited
 44. Apparel Gallery Ltd.
 45. Apparel Plus Eco Limited
 46. Apparel Promoters Ltd.
 47. Arabi Fashion Ltd.
 48. ARKAY KNIT DYEING MILLS LIMITED
 49. Armana Apparels Ltd.
 50. Armana Fashions Ltd.
 51. ការរចនាសិល្បៈ អិលធីឌី
 52. Arunima Sportswear Ltd.
 53. Ashique Dress Design Ltd.
 54. Asrotex
 55. Asrotex Ltd.
 56. AST Knitwear Ltd.
 57. Aswad Composite Mills Ltd.
 58. ក្រុមហ៊ុន សម្លៀកបំពាក់ Ayesha Ltd-02 (Printing Unit) ។
 59. ក្រុមហ៊ុន សម្លៀកបំពាក់ Ayesha Ltd.
 60. Ayesha លាង លីមីតធីត
 61. Azmat Apparels Ltd
 62. B2B Excellence limited
 63. សម្លៀកបំពាក់បាត់ដំបង ខូអិលធីឌី
 64. Bando Design Ltd.
 65. Bea-Con knitwear Ltd.(រោងចក្រ-០២)។
 66. Belamy Textiles Ltd.
 67. អាវយឺតល្អបំផុត Ltd.
 68. Birds Garments Ltd Unit-2
 69. Blue Planet Fashionwear Ltd.
 70. Blue Planet Knitwear Ltd.
 71. បងៗ Fashion Limited.
 72. Canvas Garments (Pvt.) Ltd.
 73. Chaity Composite Ltd.
 74. Chittagong Asian Apparels Ltd.
 75. Chorka Textile Ltd
 76. Clifton Apparels Ltd
 77. Clifton Apparels Ltd (Knitting)
 78. Clifton Cotton Mills Ltd.
 79. Clifton Textiles & Apparels Limited.
 80. Colotex Apparels Ltd.
 81. Columbia Apparels Ltd.
 82. Columbia Garments Limited
 83. កូឡុំប៊ី លាង ខូអិលធីឌី
 84. Comfit Composite Knit Ltd.
 85. Comfit Composite Knit Ltd. Unit-3
 86. Comptex ខេត្តបាត់ដំបង លីមីតធីត
 87. Concept Knitting Ltd
 88. ទំនុកចិត្តឧស្សាហកម្ម អិលធីឌី
 89. អ្នកប្រើប្រាស់ Knitex Limited (Unit-1)
 90. អ្នកប្រើប្រាស់ Knitex Limited (Unit-2)
 91. Cortz Apparels Ltd.
 92. ឧស្សាហកម្ម Cosmopolitan (Pvt.) លីមីតធីត
 93. Cotton Clout (BD) Ltd.
 94. Cotton Club (BD) Ltd.
 95. Creative Collection Ltd.
 96. Creative Wash Ltd.
 97. Crescent Fashion and Design Ltd.
 98. Crony Apparels Limited
 99. Crown Exclusive Wears Ltd.
 100. ក្រោនពាក់ (Pvt) Ltd.
 101. Crystal Martin Apparel Bangladesh Ltd.
 102. ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ Cute អិលធីឌី
 103. ក្រុមហ៊ុន កាត់ដេរ Edge Industries Ltd (អង្គភាព លាង សម្អាត)
 104. ឧស្សាហកម្ម គែម កាត់ដេរ Ltd.
 105. D&S Pretty Fashions Ltd.
 106. Dada (Dhaka) Ltd.
 107. Day Fashions Ltd
 108. សម្លៀកបំពាក់ Dazzling Ltd.
 109. DB Tex Ltd.
 110. Debonair លីមីតធីត
 111. Debonair limited (Unit -2)
 112. Debonair Padding និង Quilting Solution Ltd
 113. Dekko Accessories Limited
 114. Dekko Apparels Ltd.
 115. Dekko Designs Ltd.
 116. Dekko Fashion Ltd.
 117. Dekko Garments Limited
 118. Dekko Readywears Limited
 119. Deluxe Fashions Ltd.
 120. ដេនីម៉ាច លីមីតធីត
 121. Denimach លាង លីមីតធីត
 122. Denitex លីមីតធីត
 123. Desh Garments Limited
 124. DESIGNTEX KNITWEAR LTD
 125. Dip Knitwear Ltd
 126. DIRD COMPOSITE TEXTILES LTD
 127. ទេវរចនា អិលធីឌី
 128. Divine Fabrics Ltd.
 129. Divine Intimates Ltd.
 130. Dressmen Apparels Ltd.
 131. Echoknits Ltd.(Shomahar Sweaters Ltd.)
 132. EchotexLimited
 133. Eco Couture Ltd.
 134. Ecofab Limited.
 135. ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់អេលីត លីមីតធីត
 136. Emon Fashion Ltd
 137. Energypac Fashions Ltd.
 138. Envoy Fashions Limited.
 139. Epyllion Knitex លីមីតធីត
 140. Epyllion Knitwears Limited (Madanpur)
 141. Epyllion Knitwears Ltd.
 142. Epyllion Style Limited (Extension)
 143. Epyllion Style Ltd.
 144. Epyllion លាង លីមីតធីត
 145. Escorp Apparels Ltd. (Formally Beximco Apparels Ltd.)
 146. Esquire Knit Composite Ltd.
 147. សម្លៀកបំពាក់ចាំបាច់ អិលធីឌី
 148. Esses Fashions Limited
 149. Euro Jeans Ltd.
 150. Ever Bright Sweater LTD.
 151. Ever Fashion Tongi Ltd.
 152. Ever Smart Bangladesh Ltd.
 153. Evitex Apparels Limited
 154. អាវ សម្លៀកបំពាក់ Evitex Limited
 155. នាយកប្រតិបត្តិ Hi-Fashions Ltd.
 156. Express Washing & Dyeing Ltd.
 157. Fabrica Knit Composite Ltd.
 158. Fakhruddin Textile Mills Ltd.
 159. Fakir Apparels Ltd.
 160. Fakir Fashion Ltd.
 161. Fakir Knitwears Ltd
 162. Far East Knitting & Dyeing Industries Ltd.
 163. Fariha Knit Tex Ltd.
 164. FASHION FORUM LTD
 165. Fashion Watch Ltd.
 166. Fiat Fashion Limited
 167. Flamingo Fashions Limited
 168. Flamingo Fashions Limited (Unit-2)
 169. Fortis Garments Ltd.
 170. Fortune Apparels Limited.
 171. Fountain Garments Manufacturing Ltd.
 172. ក្រុមហ៊ុន H Apparels Ltd ចំនួន ៤។
 173. Four H Fashion Ltd.
 174. ក្រុមហ៊ុន H Lingerie Ltd ចំនួន ៤។
 175. Fraulen Fashion Ltd.
 176. Friends Knittings Ltd.
 177. Fullcharm Fashion Knitters Limited
 178. A.B. លីមីតធីត
 179. ក្រុម ហ៊ុន នាំ ចេញ សម្លៀកបំពាក់ ភូមិ ខូអិលធីឌី
 180. ជំនាន់បន្ទាប់ Fashions Limited
 181. លោកុប្បត្តិ Fashions Ltd.
 182. Glitter Fashion Ltd.
 183. Global Apparel Park Ltd
 184. Global Attire Ltd.
 185. Global Shirts Ltd.
 186. Globus Garments Ltd.
 187. Glory Fashion Wear Ltd
 188. Gothic Design Limited
 189. អាវ ឆ្លាត ពណ៌ បៃតង Limited
 190. បៃតង Textile Limited
 191. Green Textile Limited(Unit-3)
 192. HABITUS FASHION LIMITED
 193. HAMS Fashion Ltd.
 194. Hams Garments Ltd.
 195. Hamza Clothing ltd.
 196. Hamza Trims Ltd
 197. Hasan Tanvir Fashion Wears Ltd.
 198. Hop Lun Apparel Ltd.
 199. Hop Lun Apparel Ltd. (Unit-2)
 200. Hop Lun Intimate (ខេត្តបាត់ដំបង) លីមីតធីត
 201. IFL Factory Ltd.
 202. Ilmeeyat Apparels Ltd.
 203. ស្ងើច ម៉ូដ លីមីតធីត
 204. Impress-Newtex Composite Textile Ltd.
 205. ក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យ Apparels Ltd.
 206. Indesore Sweater Ltd.
 207. Integra Apparels (ខេត្តបាត់ដំបង) Ltd.
 208. ការផលិតអាវ Interfab មានកម្រិត
 209. ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Knitwear និង Apparels Ltd.
 210. សេវាកម្ម ពាណិជ្ជ កម្ម អន្តរជាតិ Ltd.
 211. ការជួញដូរអន្តរជាតិ លាង លីមីតធីត
 212. Interstoff Apparels Ltd.
 213. Interstoff Clothing Ltd
 214. IRIS Design Ltd
 215. IRIS Fabrics Ltd.
 216. ក្រុមហ៊ុន Islam Garments Ltd (Unit-2)
 217. K. Knit Composite Ltd.
 218. L Fashions Ltd
 219. ម. ក្រណាត់ស ខូអិលធីឌី.
 220. Jaroms Industries Ltd.
 221. ក្រុមហ៊ុន ជីន ស៍ Culture Ltd.
 222. ជីន ផ្លាស្មីត លីមីតធីត
 223. Jinnat Apparels Limited
 224. Jinnat Knitwears Limited. (Sreepur)
 225. Jinnat Knitwears Ltd.
 226. C Bottom & អាវពាក់ក្រុមហ៊ុន
 227. Kaniz Fashions Limited
 228. Kaniz Garments Limited
 229. Karim Textiles Limited.
 230. Karooni Knit Composite Limited
 231. Kattali Textile Ltd.
 232. Kazipur Fashions Limited
 233. KC Lingerie Ltd.
 234. KDSApparel Ltd.
 235. KDS Accessories Ltd Unit-02
 236. KDS Fashion Ltd.
 237. KDS Garments Ind. Ltd.
 238. KDS IDR LTD.
 239. Keilock Newage Bangladesh Ltd.
 240. Kith Fashion Limited
 241. Knit Asia លីមីតធីត
 242. Knit Asia Limited Unit-02
 243. Knit Asia Ltd. Unit-2. (FPU)
 244. Knit Concern Ltd.
 245. Laila Style Ltd.
 246. Lakhsma Innerwear Ltd.
 247. Lam Mim Apparels Ltd.
 248. Lammim Associates Ltd.
 249. ឧស្សាហកម្មស្បែកជើង Leatherex Limited
 250. Libas Textiles Ltd.
 251. Liberty Knitwear limited
 252. លីស ម៉ូដ ឧស្សាហកម្ម លីស លីមីតធីត
 253. LIZ Fashion Industry Ltd. (Valuka Unit)
 254. Lodestar Fashions Limited
 255. LOOPDOT FASHION LTD
 256. ម. Knitwear Ltd.
 257. M/S Hamza Textiles Ltd.
 258. Magpie Knit Wear Ltd
 259. Mahmud Fashion Ltd.
 260. Mahmud Jeans Ltd.
 261. Majumder Garments Ltd.
 262. Manami Fashions Ltd.
 263. ម៉ាម៉ា សមាសធាតុ លីមីតធីត
 264. Masco Cottons Ltd.
 265. Masco Industries Ltd.
 266. Masco Printing និង Embroidery Ltd
 267. Mascot Fashions Ltd.
 268. Mascotex Ltd
 269. Masihata Sweaters Ltd.
 270. Mastrade International Garments Ltd.
 271. Matrix Sweaters Ltd.
 272. Mawna Fashions Ltd.
 273. Maxcom International (BD) Ltd.
 274. MBM Garments Ltd.
 275. Medlar Apparels Ltd.
 276. Mega Yarn Dyeing Mills Limited
 277. Meghna Knit Composite Ltd.
 278. Mehnaz Styles & Craft Ltd.
 279. Men's Fashion Ltd.
 280. Metro Knitting & Dyeing Mills Limited (Factory-2)
 281. MG Niche Flair Limited Unit-2
 282. MG Niche Stitch Limited
 283. MG អាវ លីមីតធីត
 284. MHC Apparels (Pvt) Ltd.
 285. Midland Knitwear Limited
 286. សហស្សវត្ស (ខេត្តត្បូងឃ្មុំ) Ltd.
 287. សម្លៀកបំពាក់ MISAMI LIMITED
 288. MNR Design Ltd
 289. Modele De Capital Ind. Ltd.
 290. Modiste (ខេត្តបាត់ដំបង) លីមីតធីត.
 291. Mohara Asian Apparels Limited.
 292. Momtex Expo Ltd.
 293. Mondol Intimates Ltd.
 294. Moon Readywears Limited.
 295. Nafa Apparels Ltd.
 296. Nafisa Apparels Limited.
 297. ក្រុមហ៊ុនធម្មជាតិ Denims Ltd.
 298. Natural Indigo Ltd.
 299. NAZ Bangladesh Ltd
 300. Needle Drop Ltd.
 301. ឧស្សាហកម្ម Dacca ថ្មី Limited
 302. Newage Apparels Limited
 303. Newage Apparels Limited (Unit -01)
 304. Newage Garments Limited
 305. Next Collections Ltd
 306. Noman Terry Towel Mills Ltd
 307. Norban Comtex Ltd.
 308. Norp Knit Industries Ltd. Unit-2
 309. Northern Fashion Ltd.
 310. ប្រលោមលោក ព្យុះ Knit Garments Ltd.
 311. NRG Knit Composite
 312. OASIS FASHION LTD.(UNIT-2)
 313. Orbitex Knitwear Limited
 314. Orchid Garments Ltd.
 315. Orchid Sweater Ltd.
 316. សរីរាង្គ ជីន លីមីតធីត
 317. Ornate Knit Garment Ind. Ltd.
 318. អាវអុកហ្វ្រឺត ខូអិលធីឌី
 319. Pacific Blue (Jeans Wear) Ltd.
 320. Pakiza Knit Composite Ltd
 321. Panasia Clothing Ltd
 322. Panorama Apparels Ltd.
 323. ឧទ្យានជាតិលាងចាន លីមីតធីត។
 324. Pearl Garments Co. Ltd
 325. Pimkie Apparels Ltd.
 326. Pioneer Apparels Limited
 327. Pioneer Knitwears (BD) Ltd.
 328. Pioneer Knitwears (BD) Ltd. ផ្នែក-01
 329. Pioneer Knitwears(BD) Ltd,Section-2
 330. Plummy Fashions Ltd.
 331. Posh Garments Limited
 332. Pretty Sweaters Ltd.
 333. Prudent Fashions Ltd.
 334. Purbani Fashion Ltd.
 335. R R លាង លីមីតធីត
 336. Radial International Ltd.
 337. Radial International Unit 2 Ltd.
 338. Radiance Fashion Ltd
 339. Radiance Jeans Ltd.
 340. Rahimaaziz Knitspin Ltd
 341. Raidha Collections Ltd
 342. Ratool Apparels Ltd
 343. Ratul Knitwears Ltd.
 344. Reedisha Knitex Ltd.
 345. Refat Garments Ltd.
 346. Renaissance Apparels Ltd.
 347. Rizvi fashions Ltd.
 348. Robintex (ខេត្តបាត់ដំបង) Ltd.
 349. Rose Sweaters Ltd. (Unit-2)
 350. Russel Garments Ltd.
 351. Russel Garments Unit -02
 352. S M Knitwears Limited
 353. F. Denim Apparels limited
 354. F. លាង អិលធីឌី
 355. F. Fashion Wears Ltd.
 356. F. Jeans Limited
 357. Suhi Industrial Park Ltd.
 358. Safaa Sweaters Ltd.
 359. Saiham Knit Composite Ltd
 360. Sams Attire Ltd
 361. SAN Apparels Ltd.
 362. Saturn Textiles Ltd.
 363. Saturn Textiles Ltd. (Unit – 1)
 364. Savar Sweaters ltd.
 365. Scarlet Knitwears Ltd.
 366. Sepal Garments Ltd.
 367. Shams Styling Wears Ltd.
 368. SHANGU TEX-2 LIMITED
 369. Shanta Expression Ltd.
 370. Sharmin Apparels Ltd
 371. Shin Shin Apparels Ltd.
 372. Silver Composite Textile Mills Ltd (Unit-03)
 373. Silver Composite Textile Mills Ltd(U-1, Garments)
 374. SISAL Composite លីមីតធីត
 375. Sonia & Sweaters Ltd.
 376. អត្ថបទដើមបូព៌ាខាងត្បូង (Pvt.) Ltd.
 377. សម្លៀកបំពាក់ភាគខាងត្បូង Ltd.
 378. សម្លៀកបំពាក់ ភាគ ខាង ត្បូង លីមីតធីត
 379. សេវាកម្មផ្នែកខាងត្បូង Limited
 380. Sparrow Apparels Ltd.
 381. SQ Birichina Ltd.
 382. SQ Celsius Ltd.
 383. ក្រុមហ៊ុន SQ Celsius Ltd. (Unit-2)
 384. SQ Hues Limited
 385. ស្វ៊ែ Fashions Limited.
 386. ក្រុមហ៊ុន Square Fashions Ltd. (Unit-2)
 387. Standard Stitches Ltd.(Woven Unit)
 388. Sterling Apparels Ltd.
 389. ការ បង្កើត Sterling Limited
 390. Sterling Denims Ltd.
 391. Sterling Styles Ltd.
 392. Stitch Tone Apparels Ltd.
 393. SUBARNA GARMENTS LTD.
 394. SUJI FASHIONS LIMITED
 395. T-Design Knitwear Ltd.
 396. Tamishna Fashion Wear Limited (Unit-01)
 397. Tamishna Fashion Wear Limited (Unit-2)
 398. Tanaz Fashions Ltd.
 399. តាកវ៉ា ក្រណាត់ លីមីតធីត
 400. Tarasima Apparels Ltd.
 401. ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ល្អ គោលដៅ លីមីតធីត
 402. តាសនីយ៉ា ក្រណាត់ អិលធីឌី
 403. Tech Max Limited
 404. Textown Ltd.
 405. Thanbee Print World Ltd.
 406. នោះ គឺ It Fashions Ltd.
 407. នោះ គឺ It Knit Ltd.
 408. នោះ គឺ It Sports Wear Ltd.
 409. នោះ គឺ It Sweater Ltd.
 410. វិស្វករស៊ីវិល អិលធីឌី
 411. វិស្វករស៊ីវិល អិលធីឌី (Unit-2)
 412. វិស្វករស៊ីវិល អិលធីឌី (Woven Unit)
 413. The Rose Dresses Ltd.
 414. Time Sweaters Ltd.
 415. TNZ Apparels Ltd
 416. Transworld Sweater's Ltd.
 417. Tropical Knitex Ltd
 418. TRZ Garments Industry Ltd.
 419. Turag Garments & Hosiery Mills Ltd
 420. Uni Gears Ltd
 421. Unimas Sportswear Ltd.
 422. Union Label & Accessories Ltd.
 423. Union Sportswear Ltd.
 424. UNIQUE DESIGNERS LTD.
 425. លាងតែមួយ & Dyeing លីមីតធីត
 426. Utah Fashions Ltd.
 427. Utah Knitting & Dyeing Limited
 428. Versatile Textile Ltd
 429. Vertex Wear Limited
 430. Vintage Denim Apparels Ltd.
 431. Vintage Garments Ltd
 432. Virgo M. H. Ltd
 433. Vision Apparels ( Pvt.) Ltd.
 434. Vision Composite Knit Ltd.
 435. Vision Garments Ltd.
 436. Vision Washing Ltd.
 437. Viyellatex Ltd.
 438. ពាក់ ម៉ាញ អិលធីឌី
 439. Well Fashion Ltd(Unit-2)
 440. ល្អណាស់ Lord Knit Wears Ltd.
 441. York Fashion Ltd.
 442. Young4Ever Textiles Ltd.
 443. Z-3 សមាសធាតុ Knitwear Ltd.
 444. Zaber & Zubair Fabrics Limited
 445. Zaber & Zubair Fabrics Ltd. (Stitching-2)
 446. Zaheen Knitwear Limited
 447. Zyta Apparels Ltd.

បញ្ជីរាយនាមរោងចក្រដែលរង់ចាំការជួលនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៤

 1. AB Apparels Ltd.
 2. Abanti Colour Tex Ltd.
 3. ម៉ូដ Ahmed
 4. Alif Casual Wear Ltd.
 5. Apparel 21 Ltd.
 6. Apparel Plus Ltd.
 7. AR Jeans Producer Ltd.
 8. Attires Manufacturing Co. Ltd.
 9. B G Collection Ltd.
 10. H.I.S. Apparels Ltd.
 11. Basic Apparels Ltd.
 12. Chantik Garments Ltd.
 13. Concorde Garments Ltd
 14. Crony Tex Sweater Ltd.
 15. Crown Fashion & ឧស្សាហកម្ម Sweater Limited
 16. ក្រោន Knitwear Ltd.
 17. Day Apparels Ltd.
 18. Dhaka Socks Manufacturing Company Ltd.
 19. Disari Industries (Pvt.) Ltd.
 20. Disney Sweater Ltd.
 21. Dress World Ltd.
 22. Ehsan សម្លៀកបំពាក់
 23. Ekram Sweaters Ltd.
 24. Euphoria Apparels Ltd.
 25. Euro Denim & Fashion Ltd.
 26. Eurotex Knitwear Ltd.
 27. Fame Apparels Limited
 28. Fashion Knit Garments Ltd.
 29. FRM Fashion House Ltd.
 30. សម្លៀកបំពាក់ ក្លេម័រ លីមីតធីត
 31. Global Fashion Garments Limited
 32. Global Outerwear Ltd
 33. Harry Fashion Ltd.
 34. Hasan Tanvir Fashion Wears Ltd
 35. IFS Texwear (Pvt.) Ltd.
 36. អាតស្យែរ លីមីតធីត ស្និទ្ធស្នាល
 37. Islam Knit Designs Ltd.
 38. JFK Fashion Ltd.
 39. ក្រុមហ៊ុន C Jacket Wear
 40. KA Design Ltd.
 41. Khantex Fashions Limited
 42. KSS Knit Composite Ltd.
 43. លីដា Textile & Dyeing Ltd.
 44. Logos Apparels Ltd.
 45. ភាពស្មោះត្រង់ Apparels Limited
 46. Madinaple Fashions Craft Ltd
 47. Mahdeen Sweaters Ltd.
 48. ម៉ាក Sweater Ltd.
 49. Mavis Garments Ltd
 50. Mawna Fashions Limited
 51. Max Sweater (BD) Ltd.
 52. MB Knit Fashion Ltd.
 53. Meek Knit Limited
 54. Mega Denim Ltd
 55. MNR Sweaters Ltd.
 56. Mondol Fabrics Ltd.
 57. Moonlight Garments, Ltd.
 58. Mother Color Ltd.
 59. Muazuddin Knit Fashion Ltd.
 60. Muazuddin Textile Ltd.
 61. MULTIFABS LIMITED
 62. Murad Apparels Ltd.
 63. Nassa Basics Limited
 64. Nassa Knit Ltd.
 65. Network Apparel Ltd.
 66. Nice Apparels Ind. Ltd.
 67. Nipa Fashion Wear Industry Ltd.
 68. Nipa Knitwear Co.
 69. Ocean Sweater Ind. (Pvt.) Ltd.
 70. អាវអុកហ្វ្រឺត ខូអិលធីឌី
 71. A. Knit Composite លីមីតធីត
 72. Pole Star Fashion Design Ltd.
 73. Polo Composite Knit Industry, Ltd.
 74. Prostar Apparels Ltd.
 75. Quazi Abedin Tex Ltd.
 76. Radiance Fashion Ltd.
 77. Ratool Apparels Ltd.
 78. Renaissance Barind Ltd.
 79. Rezaul Apparels (Pvt.) Ltd.
 80. Romo Fashion Today Ltd.
 81. Rupashi Knitwears Ltd.
 82. Sea Rocks Apparels Ltd.
 83. Seasons Dresses Ltd
 84. Selina Apparels, Ltd.
 85. Shabab Fabrics Limited
 86. Shafi Processing Industries, Ltd.
 87. Sharaf Apparels Ltd.
 88. Silken Sewing Ltd.
 89. Sinha Knit Industries Limited
 90. Snowtex Outerwear Ltd.
 91. Starlight Sweaters Ltd.
 92. Sumi Apparels (Pvt.) Ltd.
 93. Tex Tech Co. Ltd.
 94. Textil Fashions Limited
 95. The Cloth & Fashion Ltd.
 96. Triple Apparels Ltd.
 97. Triple Seven Apparels Ltd.
 98. Tunic Apparels Ltd.
 99. Unisense Apparels Ltd
 100. Vertex Innovative Apparels Ltd.
 101. Virtual Bottoms Ltd.
 102. និម្មិត Knit & Leisurewear Ltd.
 103. Well Designers Ltd
 104. West Knit Wear Ltd.
 105. Z & Z Intimates Ltd.

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។