Việc làm tốt hơn và quy định của nhà nước ở Indonesia - Hướng tới củng cố

30 Tháng Sáu 2016

Để cải thiện điều kiện làm việc ngoài ngắn hạn, các nỗ lực điều tiết xuyên quốc gia không chỉ phải giải quyết các vấn đề trước mắt trong các nhà máy, mà còn tăng cường các thể chế nhà nước chi phối sự tương tác giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy các cơ quan quản lý xuyên quốc gia như Better Work có thể củng cố nhà nước, phụ thuộc vào hai điều kiện: huy động lao động địa phương và hỗ trợ từ các bên liên quan chính để tham gia vào nhà nước và các nhà máy để đạt được các giải thích có thẩm quyền về các quy tắc. Những phát hiện này làm sáng tỏ tiềm năng và giới hạn của các sáng kiến xuyên quốc gia để củng cố quy định lao động của nhà nước.

Tải xuống tóm tắt

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.