Quy định về mức lương tối thiểu vùng

Tháng Hai 9 2017

Chỉ số mức lương tối thiểu vùng và các quy định. DKI Jakarta (tỉnh)

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Số 196 Tahun 2010 Tentang Upah Tối thiểu Provinsi 2011 (15 tháng 11 năm 2010);

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Số 17 Tahun 2011 Tentang Upah Tối thiểu Sektoral Provinsi 2011 (2 tháng 2 năm 2011)

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Số 117 Tahun 2011 Tentang Upah Tối thiểu Provinsi 2012 (28 tháng 11 năm 2011);

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 13 Tahun 2012 tentang Upah minimum Sektoral Provinsi 2012 (8 tháng 2 năm 2012).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Số 189 Tahun 2012 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.207 tentang Upah Tối thiểu Sektoral Provinsi 2013

Peraturan Gubernur Daearah Khusus Ibukota Jakarta Số 123 Tahun 2013 tentang Upah Provinsi tối thiểu (DKI) tahun 2014

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Upah Tối thiểu Provinsi Tahun 2015

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Upah Tối thiểu Sektoral Provinsi Tahun 2015

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah Tối thiểu Provinsi Tahun 2016

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Tối thiểu Provinsi Tahun 2017

Quy định của Thống đốc tỉnh Jakarta Đặc khu Thủ đô số 227 năm 2016 liên quan đến mức lương tối thiểu tỉnh

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Tối thiểu Provinsi Tahun 2018

Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta Quy định số 182 Năm 2017 liên quan đến Năm lương tối thiểu cấp tỉnh 2018

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Upah Tối thiểu Sektoral Provinsi Tahun 2018

Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta Quy định số 16 năm 2018 liên quan đến mức lương tối thiểu ngành cấp tỉnh năm 2018

Pergub_No._114_Tahun_2018 UMP 2019

Pergub_No._114_Tahun_2018 UMP 2019_English

Tỉnh Tây Java

Keputusan Gubernur Jawa Barat số 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011 (19 tháng 11 năm 2010);

Keputusan Gubernur Jawa Barat số 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 (21 tháng 11 năm 2011);

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561/Kep.211-Bangsos/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 (27 Januari 2012, Perubahan untuk Kabupaten Bekasi)

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561/Kep.1405-Bangsos/2012

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.1636-Bangsos / 2013 Tentang Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat tahun 2014 

Keputusan Gubernur Jawa Barat số 561/Kep. 56-Bangsos / 2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.57-Bangsos / 2013 tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.124-Bangsos / 2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Bandung.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.126-Bangsos / 2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Bogor (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat số 561/Kep. 128-Bangsos / 2014 tentang Izin penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa barat Tahun 2014 kepada Perusahaan di kabupaten Karawang.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.130-Bangsos / 2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Subang (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.132-Bangsos / 2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kota Bekasi (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep.129-Bangsos / 2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Purwakarta (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat Số 561 / Kep. 135-Bangsos / 2014 tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014. Keputusan Gubernur Jawa Barat số 561/Kep.1581-Bangsos/2014

Keputusan Gubernur Jawa Barat số 561/Kep. 1322-Bangsos / 2015 Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.1322-Bangsos / 2015 Tentang Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat tahun 2016

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.1356-Bangsos / 2015 tentang Upah Padat tối thiểu Karya Kabupaten / Kota di Jawa Barat tahun 2016.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.1191-Bangsos / 2016 Tentang Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Jawa Barat tahun 2017

Thống đốc Tây Java Nghị định số 561/Kep.Kep.1191-Bangsos/2016 liên quan đến mức lương tối thiểu huyện/thành phố ở tỉnh Tây Java năm 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.1486-Bangsos / 2016 Tentang Upah Tối thiểu Sektor Kabupaten / Kota di Jawa Barat tahun 2017

Quyết định của Thống đốc Tây Java số 561/Kep.1486-Bangsos/2016 liên quan đến mức lương tối thiểu khu vực huyện/thành phố ở tỉnh Tây Java năm 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.679-Yanbangsos / 2017 Tentang Upah Công nghiệp tối thiểu Padat Karya Tertentu Jenis Industri pakaian Jadi / Garmen di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

Thống đốc Tây Java Nghị định số 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 liên quan đến mức lương tối thiểu cho các ngành thâm dụng lao động cụ thể đối với ngành may mặc ở quận Bogor năm 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 104-Yanbangsos / 2017 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.644-Yanbangsos / 2017 Tentang Upah Công nghiệp tối thiểu Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017.

Quyết định của Thống đốc Tây Java số 561/Kep.644-Yanbangsos/2017 về mức tối thiểu thâm dụng lao động đặc biệt đối với ngành may mặc tại Quận Purwakarta 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.680-Yanbangsos / 2017 Tentang Upah Công nghiệp tối thiểu Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di Daerah Kota Bekasi Tahun 2017.

Thống đốc Tây Java Nghị định số 561/Kep.Kep.680-Yanbangsos/2017 liên quan đến mức lương tối thiểu cho các ngành thâm dụng lao động cụ thể đối với ngành may mặc tại thành phố Bekasi Năm 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.681-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di Daerah Kota Depok Tahun 2017. 

Thống đốc Tây Java Nghị định số 561/Kep.Kep.681-Yanbangsos/2017 liên quan đến mức lương tối thiểu cho ngành thâm dụng lao động cụ thể đối với ngành may mặc tại thành phố Depok Năm 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 / Kep.1065-Yanbangsos / 2017 Tentang Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Thống đốc Tây Java Nghị định số 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 liên quan đến mức lương tối thiểu huyện/thành phố ở tỉnh Tây Java Năm 2018

KEPGUB PWK

KEPGUB PWK_English

SK Gub Jabar ttg UMK 2019 Prov Jabar

SK Gub Jabar ttg UMK 2019 Prov Jabar_English

UMK Jabar 2019 Tiếng Việt

UMK Textil Kab Bogor 2019

Kepgub Bogor UM TPT 2019 Tiếng Việt

Penangguhan UMK Bogor 2019

Tỉnh Banten

Keputusan Gubernur Banten số 561.Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Se-provinsi Banten Tahun 2012 (21 tháng 11 năm 2011);

Keputusan Gubernur Banten số 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten số 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Se-provinsi Banten Tahun 2012 (4 Januari 2012, Perubahan untuk Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang);

Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.2-Huk/2012 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 (4 Januari 2012)

Keputusan Gubernur Banten Số 561 / Kep.904-Huk / 2012 Tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Banten Số 561/Kep.582-Huk/2013 tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Se-provinsi Banten Tahun 2014 (22 tháng 11 năm 2013) 2014

Keputusan Gubernur Banten số 561.2/Kep.16-Huk/2014 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Tối thiểu Tahun 2014.

Keputusan Gubernur Banten Số 561/Kep.506-Huk/2014 Tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten 2015 (22 tháng 11 năm 2014)

Keputusan Gubernur Banten Số 561/Kep.519-Huk/2015 Tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten 2016 

Keputusan Gubernur Banten Số 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten 2017 

Quyết định của Thống đốc Banten số 561/Kep.553-Huk/2016 về việc xác định mức lương tối thiểu huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Banten năm 2017

Keputusan Gubernur Banten Số 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 

Quyết định của Thống đốc Banten số 561/Kep.643-Huk/2016 liên quan đến việc xác định mức lương tối thiểu ngành cho thành phố Tangerang và thành phố Cilegon năm 2017

UMK Banten 2018

UMSK Banten 2018

UMP Banten 2019

UMP Banten 2019_English

UMSK Banten 2019

UMSK Banten 2019 Tiếng Việt

Tỉnh Trung Java

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 561.4/69/2010 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (18 tháng 11 năm 2010);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 561.4/73/2011 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (18 tháng 11 năm 2011);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Tối thiểu pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 560/60 Tahun 2013 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Tối thiểu pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017

Quyết định của Thống đốc Trung Java số 560/50 năm 2016 về mức lương tối thiểu cho 35 (Ba mươi lăm) quận / thành phố ở tỉnh Trung Java

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Số 560/94 Tahun 2017 tentang Upah Tối thiểu pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Thống đốc Trung Java Nghị định số 560/94 năm 2017 về mức lương tối thiểu cho 35 (Ba mươi lăm) huyện/thành phố ở tỉnh miền Trung Java Năm 2018

SK_UMK_Jateng_Tahun_2019

Daerah Istimewa Yogyakarta (tỉnh)

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Số: 370/Kep/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Số: 279/Kep/2013 tentang Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Số: 252/Kep/2015 tentang Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Số: 255/Kep/2015 tentang Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/Kep/2016 tentang Upah Tối thiểu Kabupaten/Kota tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Quyết định của Thống đốc Đặc khu Yogyakarta số 235/Kep/2016 về ấn định mức lương tối thiểu quận/thành phố năm 2017

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/Kep/2017 tentang Penetapan Upah Tối thiểu Kabupaten / Kota Tahun 2018

Thống đốc Đặc khu Yogyakarta Nghị định số 223/Kep/2017 liên quan đến việc thiết lập mức lương tối thiểu quận/huyện/thành phố năm 2018

UMK DIY 2019

UMK DIY 2019_English

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.