Danh sách các vấn đề báo cáo công khai

5 Tháng Sáu 2017

Báo cáo công khai là việc công bố sự tuân thủ và không tuân thủ của nhà máy đối với các vấn đề được lựa chọn do Better Work đánh giá. Các nhà máy được xác định theo tên cùng với kết quả tuân thủ của họ và thông tin có sẵn cho công chúng trên Cổng thông tin minh bạch về việc làm tốt hơn.

Cổng thông tin minh bạch về Better Work cho thấy 29 vấn đề được lựa chọn phải báo cáo công khai, bao gồm các tiêu chuẩn lao động cốt lõi, các yêu cầu pháp lý cơ bản liên quan đến tiền lương và an toàn lao động và các cơ chế đối thoại tại nơi làm việc.

Báo cáo đánh giá của nhà máy cho biết liệu có bất kỳ vấn đề nào được báo cáo công khai là không tuân thủ hay không.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.