Tài liệu thảo luận 23: Tuân thủ lao động và hiệu suất nhà máy

9 Biển 2017

Bằng chứng từ ngành may mặc Campuchia

Bài viết này xem xét mối liên hệ giữa các điều kiện làm việc khác nhau và hiệu suất (tỷ suất lợi nhuận, năng suất và việc làm) của các nhà máy xuất khẩu hàng may mặc Campuchia trong giai đoạn 2001-2002 và 2006-2008. Sử dụng bộ dữ liệu cấp nhà máy duy nhất, chúng tôi chủ yếu thấy rằng sự tuân thủ tổng thể cao hơn có liên quan đến năng suất lao động và việc làm cao hơn, tuân thủ cao hơn trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực hiện đại có liên quan đến tỷ lệ lợi nhuận, TFP và việc làm cao hơn, và tuân thủ cao hơn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có liên quan tích cực đến việc làm.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.