Nicaragua – Phòng chống mọi hình thức quấy rối và lao động và lạm dụng tình dục

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Phương thức

3 buổi, mỗi buổi 8 giờ

Tham gia

25 người. Tổng giám đốc, quản lý cấp trung, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý dòng và bất kỳ cán bộ nào có trách nhiệm trực tiếp trong cơ cấu quản lý của công ty.

Mục tiêu: Cảm hóa những người tham gia, (quản lý cấp cao) về tầm quan trọng và tác động trong kinh doanh, phòng ngừa tất cả các loại quấy rối và lao động và lạm dụng tình dục tại nơi làm việc.
Tạo điều kiện hướng dẫn hoặc tham khảo cho người sử dụng lao động, người lao động và những người chịu trách nhiệm cung cấp việc làm, về việc phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với tất cả các hình thức quấy rối và lao động và lạm dụng tình dục, cũng như cung cấp cho họ các công cụ để phát triển và thực hiện chiến lược " Phòng ngừa quấy rối và lạm dụng tình dục tại nơi làm việc "

Phương pháp luận: Lý thuyết – Thực tiễn. Việc truyền tải kiến thức lý thuyết dựa trên các quy định của pháp luật quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế (các công ước của ILO, Nhân quyền, v.v.). Phần thực hành dựa trên sự trao đổi kinh nghiệm của những người tham gia được hướng dẫn theo phương pháp của huấn luyện viên, sử dụng các công cụ có được trong quá trình đào tạo để xác định các giải pháp khả thi cho các trường hợp có thể quấy rối hoặc lạm dụng cả công việc và tình dục tại nơi làm việc.

Nội dung

Ngày 1: Tác động, định nghĩa và hình thức quấy rối và lao động và lạm dụng tình dục

♦ Tác động của quấy rối tình dục trong doanh nghiệp
♦ Mục tiêu và định nghĩa
♦ Các hình thức quấy rối và lao động và lạm dụng tình dục khác nhau

Ngày 2: Khung pháp lý (tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, các công ước của ILO về phòng chống quấy rối, lao động và xâm hại tình dục

♦ Khung pháp lý
♦ Phòng chống quấy rối tình dục
♦ Cơ chế ứng phó với quấy rối tình dục

♦ Tuyên bố chính sách
♦ Thủ tục khiếu nại
♦ Giám sát và đánh giá

Ngày 3: Nhạy cảm, kế hoạch phòng ngừa bền vững và các công cụ đánh giá

♦ Phát triển một chương trình toàn diện về nhận thức và đào tạo ở tất cả các cấp của công ty.
♦ Xây dựng kế hoạch phòng ngừa bền vững
♦ Thực hiện các biện pháp và phát triển các công cụ đánh giá. [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_separator] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Modalidad

3 sesiones de 8 Hrs cada una

Đối tượng tham gia

25 nhân vật. Gerentes generales, mandos medios, gerentes de producción, responsables de RR. HH., jefes de línea y todo funcionario que tenga responsabilidades directas en La estructura gerencial de la empresa.

Objetivos: Sensibilizar a los participantes, (alta gerencia) sobre la importancia y el impacto en los negocios, de la prevención de todo tipo de acoso y abuso laboral y sexual en El Lugar de Trabajo.
Facilitar una guía o referencia a los empleadores, los trabajadores y los responsables de proporcionar empleo, acerca de la prevención y respuesta eficaz de todas las formas de acoso y abuso laboral y sexual, así mismo dotarlos de herramientas para elaborar e implementar una estrategia de "prevención del acoso y abuso laboral y sexual en El Lugar de Trabajo"

Metodología: Teórico - Práctico. La trasmisión de conocimientos teóricos se basa en lo establecido en La legislación nacional y en las normas internacionales (convenios de OIT, Derechos Humanos, v.v.). La parte práctica se basa en El intercambio de experiencia de los participantes guiados metodológicamente por el capacitador, utilizando las herramientas adquiridas durante el entrenamiento con el fin de identificar posibles soluciones a casos de posible acoso o abuso tanto laboral como sexual en El Lugar de Trabajo.

Contenido

Día 1: Impacto, definiciones y formas de acoso y abuso laboral y sexual

♦ Impacto del Acoso Tình dục en el Negocio
♦ Objetivos y Definiciones
♦ Distintas formas de Acoso y Abuso laboral y Tình dục

Día 2: Marco legal (normas nacionales e internacionales, convenios OIT sobre la prevención del acoso y abuso laboral y sexual

♦ Marco Pháp lý
♦ Prevención del Acoso Tình dục
♦ Mecanismos para responder al Acoso Sexual

♦ Declaración de Política
♦ Procedimientos de Quejas
♦ Monitoreo y Evaluación

Día 3: Sensibilización, plan sostenible de prevención y herramientas de evaluación

♦ Desarrollando un programa integral de Sensibilización y Capacitación a todos los niveles de la empresa.
♦ Construyendo un Plan sostenible de prevención
♦ Implementación de medidas y elaboración de herramientas de evaluación. [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_empty_space] [vc_text_separator title = "Đọc thêm" color = "custom" accent_color = "#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category = "resources" orderby = "rand" animation = "bottom-to-top"] [/vc_column] [/vc_row]

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Chín 20, 2019
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Nhà máyđào tạo Nicaragua

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.